AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

PODNÁJEM BYTU


Právní úprava podnájmu bytu (části bytu) je obsažena v § 719 OZ. Podnájemní vztah vzniká na základě podnájemní smlouvy. Součástí této smlouvy musí být písemný souhlas pronajímatele s poskytnutím podnájmu, bez něho je smlouva o podnájmu neplatná. Práva a povinnosti jsou podobné jako u nájmu bytu. V případě ukončení podnájmu nemá podnájemce právo na poskytnutí náhradního podnájmu.
Podnájemní smlouvu lze vypovědět bez uvedení důvodů, musí se tak stát ve lhůtě nejméně tří měsíců s tím, že lhůta musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Byl-li podnájem sjednán na dobu určitou, skončí uplynutím této doby. Podnájem zaniká také v případech, kdy dojde k zániku nájmu.
Pokud by došlo k přenechání bytu (nebo jeho části) do podnájmu bez souhlasu pronajímatele, posuzuje se tento postup nájemce jako hrubé porušení jeho povinností vyplývajících z nájmu bytu. Tomuto nájemci může dát pronajímatel výpověď s tím, že nájemce nemá nárok na bytovou náhradu - stačí poskytnout pouze přístřeší.